Regulamin sklepu internetowego www.sklepdladzieci.eu

§ 1
 Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzony jest przez Joannę Bajerowską  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ASA Joanna Bajerowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8261555014, REGON: 712547322, pod adresem: Międzyborska 21/10, 05-504 Warszawa.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez Sklep www.sklepdladzieci.eu, zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedającego i Klienta.

 3. Kontakt Klienta ze Sklepem możliwy jest m.in. za pośrednictwem adresu e-mail: swiatdladziecipl1@gmail.com.

§ 2

Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto następujących pojęć, należy przez nie rozumieć:

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.sklepdladzieci.eu

 2. Sprzedający – Joanna Bajerowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ASA Joanna Bajerowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8261555014, REGON: 712547322, pod adresem: Międzyborska 21/10, 05-504 Warszawa,

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie,

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 5. Osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 6. Zabawka wielkogabarytowa – zabawka przekraczająca wagę 5 kg lub wymiary w opakowaniu powyżej 80 cm x 80 cm x 80 cm.

§ 3
 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, tj. www.sklepdladzieci.eu poprzez przeglądarkę internetową na komputerach lub urządzeniach mobilnych.

 2. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu zarówno po dokonaniu wcześniejszej rejestracji konta jak i jako gość (tj. bez dokonania rejestracji konta).

 3. Rejestracja konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Sklepu.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu. Dostęp do konta chroniony jest hasłem wskazanym przy rejestracji.

 5. Po zalogowaniu, w zakładce „Moje konto” Klient ma dostęp do historii zamówień oraz udostępnionych danych osobowych. Klient w zakładce „Moje konto” ma możliwość zmiany danych podanych podczas rejestracji konta w Sklepie.

§ 4

Składanie i realizacja zamówień

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedającego zwrotną wiadomość e-mail wysłaną pod adres poczty elektronicznej wskazanej podczas składania zamówienia. Po przesłaniu ww. wiadomości, między Klientem a Sprzedającym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Termin realizacji złożonego zamówienia uzależniony jest od dostępności wybranego przez Klienta produktu oraz zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego płatności dokonanej przez Klienta.

 3. Sprzedający oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby oferta przedstawiona w Sklepie odpowiadała realnym stanom magazynowym. W przypadku gdyby faktyczny czas realizacji zamówienia przedłużył się, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przy składaniu zamówienia.

 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w częściach w zależności od dostępności poszczególnych produktów zakupionych przez Klienta.

 5. Do czasu realizacji zamówienia nie zalicza się czasu dostawy przesyłki.

§ 5

Płatność i dostawa

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto.

 2. Ceny produktów nie zawierają koszów dostawy.

 3. Płatności za produkty można dokonać w następujący sposób:

  1. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego,

  2. za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

  3. za pośrednictwem serwisu PayU.

 4. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i kształtuje się następująco:

  1. Paczkomaty InPost – 14,00 zł brutto,

  2. Kurier DHL – 18,00 zł brutto.

 5. Koszt dostawy o którym mowa w § 5 ust. 4 nie dotyczy zamówień zawierających Zabawki wielkogabarytowe. Koszt dostawy zamówień zawierających Zabawki wielkogabarytowe wyceniany będzie indywidualnie przez Sprzedającego.

 6. O sposobie dostawy decyduje Klient, wybierając przy składaniu zamówienia sposób dostawy spośród sposobów dostępnych dla danego zamówienia.

 7. Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie będzie gotowe do wysyłki.

§ 6

Reklamacje

 1. Sprzedający oświadcza, że produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym i ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Reklamacji zakupionych produktów Klient może dokonać w szczególności:

  1. w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres: sklepdladziecipl1@gmail.com,

  2. poprzez przesłanie reklamowanych produktów na adres: ASA Joanna Bajerowska, ul. Spółdzielcza 70, 05-504 Łoś.

 4. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail przesłaną na wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym adres.

 5. Jeżeli reklamacja zostanie przez Sprzedającego rozpatrzona pozytywnie, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu zakończenia postępowania reklamacyjnego, o ile Klient wcześniej nie zgłosił swojego żądania, w szczególności poprzez naprawę reklamowanego produktu, przesłaniu Klientowi nowego, wolnego od wad produkt bądź też dokona zwrotu pieniędzy.

 6. Jeżeli reklamacja zostanie przez Sprzedającego rozpatrzona negatywnie, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych odeśle Klientowi reklamowany produkt na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym. Koszt przesłania Klientowi reklamowanego produktu ponosi Sprzedający.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Osobie o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia zakupionego produktu. Do zachowania ww. terminu wystarczy przesłanie na adres e-mail swiatdladzieci1@gmail.com oświadczania o odstąpieniu od umowy udostępnionego na stronie internetowej www. sklepdladzieci.eu. Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie, do odesłania zwracanych produktów na adres: ASA Joanna Bajerowska, ul. Spółdzielcza 70, 05-504 Łoś.

 2. Do przesyłki z zwracanym produktem Klient powinien dołączyć wydrukowany oraz uzupełniony formularz zwrotu znajdujący się na stornie internetowej www.sklepdladzieci.eu.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 5. Zwrot środków za zwracany produkt nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Klienta oświadczenia o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu. Jednakże, jeżeli Sklep nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8
 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z sprzedażą prowadzoną przez Sprzedającego rozstrzygane będą przez sądy powszechne zgodnie z właściwością ogólną określoną w Kodeksie postepowania cywilnego.

 2. Niezależnie od § 8 ust. 1 Regulaminu Sprzedający informuje, że Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo pozasądowego rozstrzygania sporów, a w szczególności:

  1. złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,

  2. uzyskania bezpłatnej pomoc prawnej u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

  3. złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postepowania mediacyjnego,

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej www.sklepdladzieci.eu.

 4. Sprzedający może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu na 14 dni przed planowaną zmianą.

 5. Do poszczególnych zamówień zastosowanie ma Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie jego złożenia.

 6. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

§ 9
 Ochrona danych osobowych

 1. Klient poprzez dokonanie rejestracji konta w Sklepie oraz złożenie zamówienia bez rejestracji konta wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym bądź formularzu składania zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zmianami) wyłącznie w celu realizacji zamówień.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Joanna Bajerowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Asa Joanna Bajerowska.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.